Условия и положения

1.ПРИЕМАНЕ И ОТДАВАНЕ

1.1. Автомобилът под наем се предоставя за ползване от НАЕМАТЕЛЯ в добро техническо състояние и пълна изправност, със задължителното оборудване, изисквано от органите на КАТ, отразено в двустранно подписан приемо – предевателен протокол, неразделна част от договора, при условията на който става и връщането на автомобила.

1.2. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да върне автомобила под наем с всички предадени му документи в определените срок и място в същото състояние.

1.3. При неспазване на срока на връщане на автомобила под наем от НАЕМАТЕЛЯТ , той се задължава да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯТ не по-късно от определения час на връщане. В този случай НАЕМАТЕЛЯТ може да продължи да ползва автомобила под наем, при положение , че същият няма резервация. За допълнителния срок за ползване НАЕМАТЕЛЯ  дължи както следва:

А./  За закъснение при връщане на автомобила под наем до 6 часа НАЕМАТЕЛЯТ заплаща 50 % от базовата цена определена в Тарифата, представляваща неразделна част от настоящия договор.

Б./  За закъснение повече от 6 часа НАЕМАТЕЛЯТ заплаща пълната наемна цена на автомобила под наем за 1 ден по цена определена в Тарифата представляваща неразделна част от настоящия договор.

1.4. Неизпълнението на задължението за връщане на наетия автомобил от НАЕМАТЕЛЯ за повече от 12 часа от датата на изтичане на уговорения срок, без да е уведомен НАЕМОДАТЕЛЯ, се счита за присвояване и НАЕМОДАТЕЛЯТ  уведомява компетентните органи на МВР и Застрахователната компания за това, обявява наетия автомобил и НАЕМАТЕЛЯ за издирване, като зи запазва всички права по този договор, а депозитът остава в полза на НАЕМОДАТЕЛЯ.

1.5. В случаите, когато НАЕМАТЕЛЯТ реши да върне наетия от него автомобил под наем по-рано от датата, посочена в договора, той трябва да предопреди НАЕМОДАТЕЛЯ минимум 10 часа преди връщането , както и да получи 30 % от дневния наем за оставащите неизползвани дни по договора. Когато тази уговорка не е спазена, НАЕМОДАТЕЛЯТ си запазва правото да задържи цялата сума за неизползваните дни по договора.

 

2. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Наемната цена за автомобила под наем се определя на база цената за ползване за един ден, определена в Тарифа ,неразделна част от договора, съобразно наемния период. Тя се заплаща при получаване на автомобила и подписване на приемо предавателния протокол.

2.2. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплати депозит в размер, посочен в Тарифата, при подписване на договора. След връщане на автомобила под наем депозитът се освобождава. При констатирани липси или повреди, както и в слъчай, че автомобилът се върне без гориво или с по-малко от уговореното в приемо – предавателния протокол количество, стойността им се удържа от депозита.

2.3. Депозитът представлява гаранция и не може да бъде използван за плащане при удължаване на срока на договора.

3. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

3.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ носи отговорност за щети,причинени на НАЕМАТЕЛЯ или трети лица вследствие на техническа неизправност на наетия автомобил, доказана с независима техническа експертиза, като разходите са за сметка на необлагодетелствената страна, вследствие на резултата от експертизата.

3.2. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да подмени в срок от 24 часа наетия автомобил, когато е невъзможно той да продължи изпълнението на договора по вина на НАЕМОДАТЕЛЯ, като разходите са за сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ.

4. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

4.1. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен :

А./ да използва автомобила под наем по предазначение и да го стопанисва с грижата на добър стопанин;

Б./ да следи нивото на масло, вода, антифриз, спирачна течност;

В./ да оставя автомобила под наем на охраняем паркинг, при наличието на такъв;

Г./ да извършва текущ ремонт на наетия автомобил и да поддържа техническата му изправност, като поема всички консумативни разходи свързани с използването му. При повреда на наетия автомобил в периода на валидност на договора, отстраняването й се извършва от компететни лица, след съгласуване с НАЕМОДАТЕЛЯ, като разходите са за сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ, с изключение на разходите за ремонт, настъпили при нарушаване на клаузите от настоящия раздел 4 ,които са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.

Д./ да предприеме всички необходими мерки за предотвратяване, спасяване, ограничаване или намаляване на щетите на наетия автомобил, при настъпване на кражба, злополука, щета или повреда.

Е./ при злополука, щета или повреда да извика съответните компетентни държавни органи/КАТ, Полиция, Пожарна/, независимо по чия вина е инцидента и да се спази всички изисквания за ЗДП и Правилника за неговото приложение относно съставянето и получаването на протоколи и други документи при настъпването на злополуката, щетата или повредата.

Ж./ В случай на щети и загуби нанесени на автомобила под наем, кражби и липси на части от него, както и при пожар или счупване на стъкло злополука или ПТП, НАЕМАТЕЛЯ е длъжен да уведоми за това, НАЕМОДАТЕЛЯ в срок от 12 часа от настъпване на инцидента, но не по-късно от изтичане на срока на договора, като съобщи всички факти, обстоятелства и данни / имена да свидетели и др. подробности / във връзка с него, както и да окаже пълно съдеиствие на НАЕМОДАТЕЛЯ и застрахователната компания за изясняване на инцидента и нанесените щети.

4.2. НАЕМАТЕЛЯ няма право:

А./ да използва автомобила под наем за теглене на друго МПС или ремаркета, както и да участва в състезания, обучения, тренировки или изпитания ; да пренася едри, насипни и други товари.

Б./ да управлява автомобила под наем в нетрезво състояние или след употреба на наркотични или други упойващи средства и медикаменти.

В./ да преотстъпва наетия автомобил на трети лица – не упълномощени от настоящия договор.

Г./ да преминава държавните граници на Република България без писмено нотариално заверено пълномощно от НАЕМОДАТЕЛЯ и всички други за това документи. За всяка държава има допълнителна такса в която включва застраховка ,,Зелена карта,, .

Д./ да нарушава действащите на територията на Република България закони, както и законите в страните за която притежава писмено нотариално заверено пълномощно от НАЕМОДАТЕЛЯ да управлява наетия автомобил.

4.3. НАЕМАТЕЛЯТ трябва да притежава редовно свидетелство за управление на МПС издадено минимум преди една календарна година и навършена двадесет годишна възраст.

4.4. Отговорността за нанесени щети при нарушаване на клаузите от т.4.1 до т.4.3 вкл., се поема от НАЕМАТЕЛЯТ, като същият дължи пълно обещетение за нанесените щети на НАЕМОДАТЕЛЯ.

4.5. НАЕМАТЕЛЯТ дава съгласие личните му данни, описани в договора, да се ползват за търсене на наказателна и гражданска отговорност.

5. ЩЕТИ,ЗАГУБИ,КРАЖБИ И САНКЦИИ

5.1. При щети и загуби, нанесени на автомобила, кражби и липси на части от него, както и при пожар или счупване на стъкло , НАЕМАТЕЛЯТ се задължава независимо от определената вина в представения от него протокол да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ обещетение, включващо разноските по отдаване под наем на заместващия автомобил, разноските за връщане, обезщетение за пропуснати ползи, наем и морални вреди.

5.2. Щети и загуби, нанесени на автомобила, кражби и липса на части от него, както и при пожар или счупване на стъкло, за които НАЕМАТЕЛЯТ не представи протокол от КАТ,  се поемат 100 % от НАЕМАТЕЛЯ

5.3. Щети и загуби, нанесени по гумите, джантите, ходова част и чистачките на автомобила, се поемат 100 % от НАЕМАТЕЛЯ

5.4. В случай на кражба на наетия автомобил, задължително трябва да бъдат представени на НАЕМОДАТЕЛЯ от НАЕМАТЕЛЯ  контролния талон и ключа на автомобила. В противен случай НАЕМАТЕЛЯ  се задължава в срок от 3 месеца да изплати цялата застрахователна стойност на наетия автомобил.

5.5. При кражба на наетия автомобил депозита остава за сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ.

5.6. Оговорността по отношение на щети, нанесени на трети лица, ако са причинени виновно от НАЕМАТЕЛЯ, се поема от застраховка ,,Гражданска отговорност,, до лимита й , с изключение на нарушение на клаузите 4.1, 4.2 и 4.3.

5.7. Отговорността по отношение на щети нанесени на трети лица, ако са причинени виновно от НАЕМАТЕЛЯ, се поема от НАЕМАТЕЛЯ, при нарушение на клаузите от т.4.1., 4.2., 4.3. също и ако  е уважен регресния иск на застрахователя по член.19 от ,,Наредбата за задължителното застраховане,,.

5.8. При каквото и да е Пътно Транспортно Произшествие, независимо дали НАЕМАТЕЛЯ е виновен или не, той трябва задължително да изчака органите на реда и да се снабди с протокол от КАТ за инцидента, независимо  чия е вината, определена в протокола.

5.9. При липса на протокол за пътен инцидент или доказана вина на НАЕМАТЕЛЯ, той трябва да заплати равностойността на дневния наем на автомобила, за всеки ден в който същото превозно средство е в сервиз и е на практика неизползваемо, разходите за ремонт на автомобила, както и всички косвени разходи, възникващи в следствие на същия инцидент.

5.10. При загуба, унищожаване или кражба на талона и документите или номера на автомобила НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ обещетение в размер на 150 евро.

5.11. При загуба, унищожаване или кражба на ключа или дистанционното устройство за алармената система на автомобила, следва стойността им да бъде заплатена от наемателя в троен размер.

6. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА НАЕМАТЕЛЯ ПРИ ЩЕТИ , НАНЕСЕНИ НА АВТОМОБИЛА

6.1. Таксата Ограничаване на отговорността /ТОО/ покрива щетите , нанесени на автомобила при катастрофа или паркирано състояние,заплаща се по желание от НАЕМАТЕЛЯ и ограничава отговорността му за нанесени щети на автомобила до определения размер, според избраното ниво на ограничаване на отговорност:

1 НИВО Ограничаване на отговорността до размера на депозита.

2 НИВО Пълно ограничаване на отговорността.

6.2  ТОО е посочена в Тарифата, която е неразделна част от този договор и е определена според класа на автомобила и нивото на ограничаване на отговорността. ТОО се заплаща за всеки ден от наемния период, като това се посочва на 1 стр.  От настоящия договор.

6.3. ТОО Е НЕВАЛИДНА И НАЕМАТЕЛЯТ ЗАПЛАЩА ПЪЛНИЯ РАЗМЕР НА ЩЕТИТЕ, СПОРЕД УСЛОВИЯТА В НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР, КОГАТО ТЕ СА ПРИЧИНЕНИ :

А./ при управление на наетия автомобил от НАЕМАТЕЛЯ в нетрезво състояние или под влияние на наркотични или упойващи вещества;

Б./ при управление на наетия автомобил от лице, което не е вписано в договора за наем или не  правоспособно лице;

В./  В следствие на преднамерени други действия или неправилна експлатация на автомобил;

Г./ при повреда на автомобилните гуми,  джанти и/или ходова част , освен ако не са причинени от пожар или пътнотранспортно произшествие;

Д./ при настъпило ПТП , ако НАЕМАТЕЛЯТ не представи протокол от КАТ за това ;

Е./ при кражба на автомобил;

Ж./ при кражба на част от автомобила , ако НАЕМАТЕЛЯТ не представи протокол от КАТ  или служебна бележка от районното полицейско управление за това и ако не бъдат представени контролния талон, панела на касетофона и ключа от автомобила;

З./ при неразрешено излизане на автомобила зад граница;

Е./ при неспазване на договорените наемни условия.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. Всички изменения и допълнения на договора, както и всички документи, отразяващи изпълнението му са валидни , ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощени представители на страните.

7.2. Всички спорове по сключване, изменение, изпълнение или прекратяване на договора се решават чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – от компетентния съд.

7.3. За всички неуредени и произтичащи от договора случаи се прилагат разпоредбите на чл. 228 – 239 от ЗЗД , ЗДП  и останалите нормативни актове от действащото законодателство, уреждащи взаимоотношенията между страните.

Договора се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.Неразделна част от него са Приемно – Предавателния протокол и Тарифа.